המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

למשרד עו"ד ערן בן עמי ניסיון רב בייצוג לקוחות מול המרב"ד והצלחות רבות מוכחות.
פנו אלינו לייצוג משפטי מקצועיי ולייעוץ ראשוני ללא עלות בטלפון 052-2526277 או באמצעות הטופס
ונשמח לסייע ולהציע לכם פתרונות רלבנטים המותאמים לכם. סודיות מלאה מובטחת.

א. מבוא:

בסמכות רשות הרישוי לקבוע, כי רישיונו של אדם לנהיגה יפסל, עפ"י הוראות שנקבעו בפקודת התעבורה, וזאת אף ללא קשר לפסילת רישיון נהיגה ע"י בית-המשפט, לאחר הרשעה בעבירת תעבורה.

כך למשל, בהתאם לסעיף 51 לפקודת התעבורה, רשאית רשות הרישוי לפסול אדם מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה מסוימת או לצמיתות, אם היא משוכנעת שבעל רישיון הנהיגה איננו ראוי לנהוג מחמת כושר נהיגה לקוי. הפסילה יכולה להיות לצמיתות, לתקופה מסויימת, או עד למילוי תנאים שייקבעו בהחלטה.

כמו כן, סע' 52 שעוסק בהתליית רשיון מטעמי בטיחות מאפשר לרשות לפסול אדם לנהיגה, אם היא סבורה, כי בדרך נהיגתו יש משום סכנה לבטיחות התנועה. במקרה שכזה הרשות רשאית לצוות על התליית הרשיון עד שיעבור בחינות ובדיקות רפואיות ויימצא מתאים לנהוג ברכב.

עובדה זו העלתה תהיות רבות באשר למסתתר מאחורי המכשיר.

מהירות מופרזת | עו"ד ערן בן עמי

מה הבעיה?

שבמקרים רבים מדי היד "קלה על ההדק" ורשיונם של נהגים רבים נפסלים גם כשלא צריכים היו להפסל. כיצד זה קורה? בני אדם יכולים לטעות, כך גם גורמי האבחון של המכון. הדבר נכון שבעתיים במקרים המוגדרים כ"אי התאמה אישיותית" מונח ערטילאי אשר לא ניתן למדידה ולכן נתון לגחמה של הפסיכולוג הבודק, ברצותו ימליץ על מתן רשיון נהיגה וברצותו ימליץ על פסילה. בפועל למעשה ה"המלצה" מחייבת לכל דבר ועניין.

לכן קיימת חשיבות עליונה לפנייה לעו"ד שמתמחה בעבודה מול המכון הרפואי וועדות הערר, אשר יגדיל את סיכויי ההצלחה בבדיקות של המרב"ד.

יש לכם אפשרות לקבל עוד אינפורמציה על נהיגה בשכרות בארץ ישראל בלינק שסומן.

רשות הרישוי עלולה להפעיל את סמכותה הנ"ל, במקרים הבאים:

  • *נכי משרד ביטחון, נכים המופנים ע"י המוסד לביטוח לאומי, מבקשי או מחזיקי רשיון נהיגה עם בעיות בריאותיות, נהגים המופנים ע"י רשות הרישוי מפאת גיל.

*אנשים שנמצאו לא כשירים לשירות צבאי עקב בעיות נפשיות ו/או רפואיות.

*עבריני תנועה מועדים גם לאחר תום שלילה, נהגים שדווחו ע"י משטרת ישראל על מעורבותם בתאונות דרכים, נהגים שדווחו ע"י בית משפט, משתמשי/מורשעי סמים ו/או אלכוהול

*מבקשי רשיון נהיגה לרכב ציבורי ומשא כבד- ע"י משרד הרישוי.

*נהגים המדווחים מכוח חובת דיווח רופא לפי סע' 12ב לפקודת התעבורה

*נבדקים המחויבים בבדיקת ביקורת מטעם המרב"ד וועדת ערר.

ב. המרב"ד – תפקידיו, ודרכי פעולתו:

המכון הרפואי לבטיחות בדרכים (מרב"ד) הנו הגוף הרפואי המוסמך לערוך בדיקות רפואיות עבור רשות הרישוי, במקרים שצויינו לעיל, סמכות אשר הוקנתה לו בצו שר הבריאות (1980) ובתקנות התעבורה.

בין תפקידיו של המרב"ד נמנים מתן המלצות לרשות הרישוי על כשירות רפואית לנהיגה (לפי סוג רכב) ושיפור עצמאותם של נכים ע"י התאמת אביזרי נהיגה ורכב למגבלותיהם הרפואיות.

לצורך קביעת התאמת אישיותו של הנהג הנבדק לנהיגה עורך המרב"ד, לנבדק, מבחני אישיות, וכמו כן, עשוי המרב"ד להפנות את הנהג הנבדק לביצוע בדיקה אצל מכונים או רופאים מומחים מטעמו.

לאחר עריכת בדיקות מטעמו, נותן המרב"ד את המלצותיו בנוגע להתאמה או אי התאמה של הנבדק לנהיגה (בתחום הפיזי), או התאמה או אי התאמה של אישיותו של הנבדק לנהיגה (בתחום הנפשי).

ג. החלטת המרב"ד ותוקפה:

החלטת המרב"ד לעניין כשירות רפואית לנהיגה הנה כאמור המלצה בלבד. לרשות הרישוי יש שיקול דעת האם לקבלה או לשנותה כולה או חלק מתנאיה. בפועל מה שקורה זה שמשרד הרישוי מתנהג כמו חותמת גומי ומקבל כל המלצה של המרב"ד ככתבה וכלשונה.

יצויין, כי רופאי המרב"ד רשאים לשקול בהמלצתם, מידע מן המרשם הפלילי לגבי מבקש או בעל רשיון. כמו כן, המרב"ד יכול לבקש ממי שהוזמן לבדיקה להמציא לו מידע רפואי ו/או מידע אחר, לעבור בדיקות במרב"ד עצמו ו/או בדיקות משלימות חיצוניות.

ניתן להעביר למרב"ד כל חומר רפואי או אחר שבידי הנהג הנבדק. כמו כן, ניתן להעביר חוות דעת רפואית מתאימה לעניין הכשירות לנהיגה.

המרב"ד יביא את החומר הרפואי המועבר במסגרת שיקול דעתו, בעת מתן המלצתו אך אינו מחוייב לקבלו, שכן, כאמור לעיל, הוא מבצע בדיקות באופן עצמאי.

לאחר, קבלת החלטה בעניינו, תיידע רשות הרישוי את הנהג הנבדק בדבר תוכן ההחלטה.

באם החליטה הועדה לפסול את רישיון הנהיגה תוצאות הבדיקה הרפואית, שנערכה לנהג, ממצאיה ונימוקיה, לא נמסרים באופן אוטומאטי לנהג הנבדק, ויש לבקש מן המרב"ד לקבלם.

במקרה בו, החליטה רשות הרישוי לפסול רשיון נהיגה, תקפה החלטה זו לשנה, אשר לאחריה מתחדשת הפסילה, אלא אם כן, פונה הנהג לרשות הרישוי בבקשה להשבת הרשיון. בעקבות בקשתו יופנה הנהג ע"י רשות הרישוי לבדיקה נוספת במרב"ד.

יוער, כי מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם בו נערכות בדיקות מסוג זה, שכן, הנוהג, במדינות האחרות, הוא, כי אם מתעוררות בעיות נפשיות, פונים לרופא המטפל של הנהג, ומבקשים את חוות דעתו המקצועית.

ד. ערעור על החלטות המרב"ד

ערעור לועדת עררים – על החלטת רשות הרישוי בעניין פסילת רשיון או קביעת תנאים ברשיון, ניתן לערער לפי סע' 55א' לפקודת התעבורה, תוך 30 יום לפני ועדת ערר רפואית של שלושה רופאים. מקום מושבה של וועדת הערר, בבית החולים "שיבא" תל השומר.

לערעור רצוי לצרף חוות דעת רפואית או אחרת מטעם הנהג, וכל מסמך אחר אשר עשוי לתמוך בטענות הנהג בערעור. ניתן להגיע לערעור בפני הועדה עם עו"ד ו/או כל נציג אחר.

ועדת הערר רשאית לאשר את החלטת הרופא המוסמך, לשנותה או לבטלה או להורות על בדיקה מחודשת בידי הרופא המוסמך של מבקש רשיון הנהיגה או של בעל רשיון הנהיגה.

במקרה בו, דחתה ועדת הערר את הערר בלי שקבעה מועד לבדיקה מחודשת, תערך הבדיקה כאמור רק לאחר שחלפה לפחות שנה מיום שניתנה ההחלטה של ועדת הערר.

יצויין, כי החלטת וועדת הערר,הינה החלטה מנהלית לכל דבר ועניין, וככזו, הינה כפופה לביקורת שיפוטית, ומחוייבת במתן זכות עיון, זכות טיעון, סבירות, הגינות וכיו"ב.

ערעור מנהלי לבית המשפט – על החלטת ועדת הערר, ניתן לערער תוך 10 ימים ממועד קבלת ההודעה על ההחלטה, בשאלה משפטית בלבד. הסמכות לדון בערעור זה, תהיה נתונה לבית המשפט לעניינים מינהליים (בימ"ש מחוזי).

 

המרב"ד חיפה

שדרות הפלי"ם 15

טלפונים: 04-8633555

פקס: 04-8633554

*מענה 24/7

למענה אנושי חייגו:

בימים א'-ה' בשעות 08:00-18:00

ביום ו' 08:00-13:00

קבלת קהל מתבצעת ביום ה' בשעות 08:00-10:00

המרב"ד תל אביב

דרך מנחם בגין 116

טלפונים: 03-5634702

פקס03-5626022

*מענה 24/7

למענה אנושי חייגו:

בימים א'-ה' בשעות 08:00-18:00

ביום ו' 08:00-13:00

קבלת קהל מתבצעת ביום ג' בשעות 12:00-14:00

 

נתקלתם בבעיה דומה? זקוקים לעזרת המומחים שלנו? פנו אלינו בהקדם ותקבלו ייעוץ משפטי מהיר ומקצועי ללא כל התחייבות. זכרו, קיימת חשיבות עליונה לפנייה מהירה שכן ההבדל בין פסילת רשיון נהיגה להצלחה במבדקים יכולה להיות במקרים רבים הייעוץ הנכון בזמן הנכון.

לייעוץ מיידי ולייצוג משפטי התקשרו או השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: