Menu

עבירות המחייבות פסילה

פירוט העבירהעונש פסילת המינימוםמהם התנאים לפסילת המינימוםהערות: סייגים לפסילת המינימום
עבירה מהתוספת השנייה:
· נהג רכב בקלות ראש- סעיף 62(2) לפקודה.
· נהיגה במהירות העולה על 30 קמ"ש (בעיר)/ על 40 קמ"ש (דרך שאינה עירונית ו/או דרך מהירה) מהמהירות המרבית המותרת – תקנה 54 (א)(1) – (4).
· סירוב למסור פרטי נהג – סעיף 62(4) לפקודה.
· אי עצירת רכב לפני מסילת ברזל – סעיף 65 לפקודה.
· מע´ היגוי לא תקינה – תקנה 320(א) לתקנות.
· עבירות של אי מתן זכות קדימה לפי תמרור – תקנה 22(א).
· הימצאות הנהג במצב השולל שליטה ברכב – תקנה 26(4).
· הימצאות הרכב במצב השולל שליטה בו – תקנה 27(ג).
· נסיעה לאחור – תקנה 45(1).
· מהירות סבירה – תקנה 51.
· אי עצירה לפני מפגש מסילת ברזל – תקנה 56.
· מעבר אוטובוס במפגש מסילת ברזל שהדרך לפני המעבר אינה סלולה -תקנה 57.
· אי מתן זכות קדימה לרכב המתקרב או נכנס לצומת – תקנה 64(ג)
· אי עצירה בתמרור עצור ואי מתן זכות קדימה – תקנה 64(ד).
· אי עמעום אורות – תקנה 99(א).
· אי הבטחת ביטחון הנוסעים באוטובוס – תקנה 436.
· הנעת אוטובוס
5 חודשייםבשנתיים שקדמו לאותה עבירה הנהג כבר הורשע על אחת העבירות האמורות המפורטות בצד ימין או על אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה (עפ"י סעיף 37 לפקודה)לשיקול דעתו של ביהמ"ש לתעבורה אשר יכול להפחית מעונש המינימום הקבוע בחוק.
עבירה מהתוספת השנייה שגרמה לת"ד או עבירה מהתוספת הראשונה:
· נהיגה ללא רישיון נהיגה (פרט לאי חידוש) – סעיף 10 לפקודה.
· נהיגת נהג חדש ללא מלווה -סעיף 12א1(ב) לפקודה.
· אי עצירה ומסירת פרטים לאחר תאונה – סעיף 62(7) לפקודה.
· הגבלת מספר נוסעים לנהג חדש – סעיף 12א2 לפקודה.
· נהיגת רכב בדרך נמהרת או רשלנית – סעיף 338(1) או (4) לחוק העונשין.
שלושה חודשיםעבירה שגרמה לת"ד בה נחבל אדם או ניזוק רכוש או על עבירת תעבורה או על עבירה אחרת הנובעת מנהיגת רכב שגרמה לתאונה דרכים בה נחבל אדם חבלה של ממש. (עפ"י סעיף 38 לפקודה). 
עקיפה בדרך שאינה פנויה -תקנה 47(ד).
· נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים – תקנה 26(2).
· הסעת נוסעים מעבר למותר(כשההסעה היא בשכר) -תקנה 84(ב).
· תאונת דרכים שתוצאתה הריגה או פגיעה בגוף – תקנה 144.
· נהיגה ברכב שנמסרה עליו הודעת אי שימוש – תקנה 308(ד).
שנהעבירה שגרמה לתאונת דרכים ובה נחבל אדם חבלה של ממש, ובשתי השנים שקדמו לאותה עבירה כבר הורשע כאמור. (עפ"י סעיף 39 לפקודה) 
 נהיגה בשכרות – סעיף 62(3) לפקודה.שנתיים(עפ"י סעיף 39א לפקודה) 
 ארבע שניםאם הורשע כבר על עבירה זו בשנה שקדמה לאותה עבירה. (עפ"י סעיף 39א לפקודה) 
 גרימת מוות בנהיגה רשלנית או הפקרה אחרי פגיעה – סעיפים 64 או 64א לפקודהשלוש שנים (עפ"י סעיף 40 לפקודה) 
נהיגה בשכרות – סעיף 62(3) לפקודה.
· גרימת מוות בנהיגה רשלנית -סעיף 64 לפקודה.
· הפקרה אחרי פגיעה – סעיף 64א לפקודה.
· אי עצירה במחסום מורד לפני מפגש מסילת ברזל – סעיף 65(א)(2) לפקודה.
· נהיגה בזמן פסילה – סעיף 67 לפקודה.
· הריגה תוך שימוש בכלי רכב -סעיף 298 לחוק העונשין.
עשר שנים שנים בעשר השנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע לפחות פעמיים על אחת מהעבירות האמורות (עפ"י סעיף 40א(א)(1)) לשיקול ביהמ"ש ובלבד ששוכנע כי אין בהמשך הנהיגה על ידי הנאשם משום סכנה לציבור.
נהיגה בשכרות – סעיף 62(3) לפקודה.
· גרימת מוות בנהיגה רשלנית -סעיף 64 לפקודה.
· הפקרה אחרי פגיעה – סעיף 64א לפקודה.
· אי עצירה במחסום מורד לפני מפגש מסילת ברזל – סעיף 65(א)(2) לפקודה.
· נהיגה בזמן פסילה – סעיף 67 לפקודה.
· הריגה תוך שימוש בכלי רכב -סעיף 298 לחוק העונשין.
לצמיתותנפסל אדם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לפי רובריקה מעל, והוא הורשע על עבירה מהעבירות המנויות בתקופה שממועד פסילת הרישיון ועד שנתיים לאחר שחודש. (עפ"י סעיף 40א(א)(2))ביהמ"ש רשאי לקבוע כי פסילה שנקבעה לפי סעיף אחר לפקודה זו תהיה חופפת לפסילה לפי סעיף זה.
לעניין סעיף זה, יראו מספר עבירות באירוע אחד, כעבירה אחת..
עבירות מהתוספת העשירית:
· נהיגה ללא רישיון נהיגה -סעיף לפקודה 10. (שנעברה ע"י בגיר, למעט נהיגת רכב ע"י מי שהיה בעל רשיון נהיגה ולא חידשו).
· נהיגה בשכרות/גרימת מוות בנהיגה רשלנית/הפקרה אחרי פגיעה/אי עצירה במחסום מורד לפני מפגש מסילת ברזל/נהיגה בזמן פסילה/ הריגה תוך שימוש בכלי רכב -סעיף 40א(א)(1) לפקודה.
· אי ציות לרמזור אדום – תקנה 22 (א).
· עקיפה בדרך שאינה פנויה -תקנה 47 (למעט עבירת קנס).
· נהיגה במהירות העולה על 30 קמ"ש(בעיר)/ על 40 קמ"ש (דרך שאינה עירונית ו/או דרך מהירה) מהמהירות המרבית המותרת. תקנה 54 (למעט עבירת קנס).
· אי מתן השלמת חציית מעבר בבטחה להולכי רגל – תקנה 67 (למעט עבירת קנס).
שנתייםבחמש שנים שקדמו למועד ביצוע אותה עבירה כבר הורשע פעמיים על אחת העבירות האמורות. (עפ"י סעיף 40א(ב)(1))לשיקול דעתו של ביהמ"ש לתעבורה אשר יכול להפחית מעונש המינימום הקבוע בחוק.
עבירות מהתוספת העשירית:
· נהיגה ללא רישיון נהיגה -סעיף לפקודה 10. (שנעברה ע"י בגיר, למעט נהיגת רכב ע"י מי שהיה בעל רשיון נהיגה ולא חידשו).
· נהיגה בשכרות/גרימת מוות בנהיגה רשלנית/הפקרה אחרי פגיעה/אי עצירה במחסום מורד לפני מפגש מסילת ברזל/נהיגה בזמן פסילה/ הריגה תוך שימוש בכלי רכב -סעיף 40א(א)(1) לפקודה.
· אי ציות לרמזור אדום – תקנה 22 (א).
· עקיפה בדרך שאינה פנויה -תקנה 47 (למעט עבירת קנס).
· נהיגה במהירות העולה על 30 קמ"ש(בעיר)/ על 40 קמ"ש (דרך שאינה עירונית ו/או דרך מהירה) מהמהירות המרבית המותרת. תקנה 54 (למעט עבירת קנס).
· אי מתן השלמת חציית מעבר בבטחה להולכי רגל – תקנה 67 (למעט עבירת קנס).
חמש שניםנפסל אדם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לפי רובריקה מעל, והוא הורשע שלוש פעמיים על עבירה מהעבירות המנויות בתקופה שממועד פסילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש (עפ"י סעיף 40א(ב)(2)) 
 עבירות מהתוספת העשירית:
· נהיגה ללא רישיון נהיגה -סעיף לפקודה 10. (שנעברה ע"י בגיר, למעט נהיגת רכב ע"י מי שהיה בעל רשיון נהיגה ולא חידשו).
· נהיגה בשכרות/גרימת מוות בנהיגה רשלנית/הפקרה אחרי פגיעה/אי עצירה במחסום מורד לפני מפגש מסילת ברזל/נהיגה בזמן פסילה/ הריגה תוך שימוש בכלי רכב -סעיף 40א(א)(1) לפקודה.
· אי ציות לרמזור אדום – תקנה 22 (א).
· עקיפה בדרך שאינה פנויה -תקנה 47 (למעט עבירת קנס).
· נהיגה במהירות העולה על 30 קמ"ש(בעיר)/ על 40 קמ"ש (דרך שאינה עירונית ו/או דרך מהירה) מהמהירות המרבית המותרת. תקנה 54 (למעט עבירת קנס).
· אי מתן השלמת חציית מעבר בבטחה להולכי רגל – תקנה 67 (למעט עבירת קנס).
לצמיתותנפסל אדם מקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לפי רובריקה מעל, והוא הורשע שלוש פעמיים על עבירה מהעבירות המנויות בתקופה שממועד פסילת הרישיון ועד חמש שנים לאחר שחודש (עפ"י סעיף 40א(ב)(3))